2020. október 1.

1.Alapadatok

Az adatkezelő megnevezése: NYILAS ZOLTÁN ATTILA EV

Az adatkezelő székhelye: MAGYARORSZÁG, 1215 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS ÚT 142. em.: FS ajtó: 4.

Az adatkezelő nyilvántartási száma 52983009

Adószám: 69299399-1-43

E-mail: info@waxingqueen.hu

Weboldalak: https://waxingqueen.hu/

Az adatkezelés és az adatfeldolgozás helyszíne: 1082. Budapest Futó utca 23, 1066 Zichy 1066. Budapest Zichy Jenő utca 51.

2. Fogalom-meghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –közvetlenül, vagy közvetve –azonosítható természetes személy;

Személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat –különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatásán alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérlenyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogiszemélyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely –törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között –önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja

Nyilvánosságra hozatal:ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé tétele

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

3. Az adatkezelés célja

Az NYILAS ZOLTÁN ATTILA EV (továbbiakban: Adatkezelő) célja a jelen adatvédelmi szabályozás létrehozásával, hogy biztosítsa a vásárlóinak és honlapja látogatóinak, hogy bármikor megismerhessék, hogy a Adatkezelő mely adatkezelési célokból milyen adatokat kezel, valamint biztosítsa az érintetteket a kezelt adatok biztonságáról.

Az Adatkezelő a személyes adatot egyértelműen meghatározott célból kezelheti. Az adatkezelésnek meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságát biztosítani köteles.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelvhatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR); a 2011. évi CXII. törvény-az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól; 2001. évi CVIII. törvény –az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2000. évi C. törvény a számvitelről.

5. A kezelt adatok köre

Kezelt adatok megnevezéseAdatkezelés célja
névazonosítás, kapcsolattartás
anyja neveazonosítás
telefonszámkapcsolattartás
e-mail címkapcsolattartás
számlázási névszámla kiállítása
számlázási címszámla kiállítása
adóazonosító jel/ adószámszámla kiállítása
IP-cím (weblapon történő rendelés esetén)bankkártyás fizetés esetén a visszaélés elkerülése

6. Az adatok kezelésére jogosult személyek köre

Az Ön által megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó kezelheti.

Az Érintett személyes adatai a következő csoportoknak adhatók tovább:

Futárszolgálat –amennyiben az Érintett a vásárlása során futárszolgálat általikézbesítést jelöl meg, úgy az Adatkezelő továbbítja az Érintett személyes adatait a futárszolgálat (GLS Futárszolgálat) felé.

Elektronikus fizetéseket vagy bankkártyával végzett fizetéseket kezelő alanyok–amennyiben az Érintettelektronikus fizetést vagy kártyával történő fizetést választ az Adatkezelő továbbítja az Érintett személyes adatait azon pénzügyi intézmény felé, mely a Társaság számára az Adatkezelő megrendelésére kezeli a fenti fizetéseket.

Könyvelő iroda részére, mely az Adatkezelőnek könyvelői támogatást nyújt az Adatkezelő az Érintett személyes adatait vele szerződésben álló könyvelőnektovábbítja, de csak olyan körben, melyek megfelelnek a jelen adatvédelmiszabályzatban foglaltaknak.

7. Az adatkezelés időtartama

Az Ön által megadott adatokat az Adatkezelő a Magyar Hosting, által biztosított szerver, Gmail szerver, e-mail szolgáltató., valamint a Gmail által biztosított szerveren, továbbá saját számítógépen Excel táblázatban kezelilegfeljebb egy évig (12 hónap). A számlázási adatok kezelésének időtartamát a 2000. évi C. törvény határozza meg 8 évben, így az adatkezelés időtartama jogszabály által előírt kötelezettség.

8. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

8.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

A jelen Adatvédelmi Szabályzatbanmegadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint az adatkezelés korlátozását.Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyesadatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

8.2 Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az adatkezeléshez történőhozzájárulását az adatkezelés időtartama alatt írásban bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

8.3 Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

8.4. Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése

A jelen Adatvédelmi Szabályzatbanmegadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.
Írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

8.5. Az adatkezelés korlátozása

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban megadottelérhetőségen keresztül írásban kérheti, hogy a személyes adatainak kezelésétaz Adatkezelőkorlátozza amennyiben:

8.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy személyes helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A személyes adatok jogos érdek alapján történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetőek. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8. Jogorvoslati lehetőségek

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: (+36-1) 391-1400
Telefax: (+36-1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet –annak közlésétől számított 30 napon belül –Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye,illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, akkor a fentebb megadottelérhetőségen keresztül kérhet tájékoztatást.Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt info@waxingqueen.hu elérhetőségen teheti meg.

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.